تیزر تاریخ همینجاست، محله شاه ابوالقاسم به زودی...

تیزر تاریخ همینجاست، محله شاه ابوالقاسم به زودی... 

 

 

 

 

 

 

تاریخ همینجاست...

روایتی از محلات قدیمی

محله شاه ابوالقاسم...

 

به زودی از یزد فرهنگ...