تئاتر عاشقتان

تئاتر عاشقتان


تئاتر عاشقتان

تئاتر عاشقتان هرشب ساعت  20 در سالن فرهنگ واقع در بلوار دانشجو برگزار میشود.