تئاتر شورایی ( چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد)

تئاتر شورایی ( چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد)


تئاتر شورایی ( چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد)

 
 
 
چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد
 
 تئاتر شورایی
 
 یکم لغایت هشتم تیرماه
 
در مکانهای مختلف یزد" داخل پوستر"