تئاتر "روایتی از این ولایت" در مدارس شهر یزد درحال برگزاری است + گزارش تصویری

تئاتر "روایتی از این ولایت" در مدارس شهر یزد درحال برگزاری است + گزارش تصویریبه منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ تفکیک زباله ، نمایش " روایتی از این ولایت " در مدارس شهر یزد در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، یکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد این است که چگونه می توان آن را تعلیم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجرای صحیح آن در جامعه و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر آن بود. در این رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترین مکان برای آموزش و تعلیم این مقوله می دانند. آنها معتقدند چون مدرسه بعد از خانه دومین محیطی است که کودکان و نوجوانان قسمت اعظم وقت خود را در آن سپری می کنند، و نقش مهمی در رشد شخصیت و انتقال دانش و مهارت های زندگی به آنها دارد، در نتیجه آشنایی با شهروند و شهروندی نیز از جمله مهارتهایی است که در مدرسه باید آموزش داده شود و دانش آموزان رده های مختلف تحصیلی باید حقوق، تکالیف و مسئولیتهای شهروندی را در مدرسه فرابگیرند.

لذا سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برآن شد تا با همکاری هنرمندان شهر در این زمینه گامی نو بردارد که این روزها تئاتر " روایتی از این ولایت " موضوع فرهنگ تفکیک زباله را در بین دانش آموزان مدارس یزدبصورت غیر مستقیم آموزش میدهد،که مورد استقبال ایشان قرار گرفته است.