تئاتر خیابانی ( چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد)

تئاتر خیابانی ( چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد)


تئاتر خیابانی ( چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد)

 
 
 
 
چهارمین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد
 
 تئاتر خیابانی
 
 یکم لغایت هشتم تیرماه
 
در مکانهای مختلف یزد " داخل پوستر"