تولیدمحتوا در زمینه نصب و استفاده ایمن از بخاری با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

تولیدمحتوا در زمینه نصب و استفاده ایمن از بخاری با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


تولیدمحتوا در زمینه نصب و استفاده ایمن از بخاری با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

تولیدمحتوا در زمینه نصب و استفاده ایمن از بخاری با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

با تشدید برودت هوا در شهر یزد و افزایش استفاده از لوازم گرمایشی، واحد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در همکاری با سازمان آتشنشانی شهرداری یزد نسبت به تولیدمحتوا در زمینه نصب و استفاده ایمن از بخاری و ارائه و نشر گسترده این تولیدات کارشناسی شده در فضای مجازی و فضای تبلیغات شهری اقدام کردند.