توضیح نخستین همایش به یافت

توضیح نخستین همایش به یافت


 نخستین همایش علمی آموزشی بهیافت هنرمندانه دور ریختنی ها
 
 
 
  زمین تنها نیست
 
 ! نه به پلاستیک و زباله !
 
     این همایش در روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه،  ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در آمفی تئاتر کتابخانه وزیری         برگزار میگردد.