تقدیر محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر از پرسنل واحد آموزش شهروندی و فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در خصوص همکاری با سازمان حمل و نقل در سال جاری

تقدیر محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر از پرسنل واحد آموزش شهروندی و فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در خصوص همکاری با سازمان حمل و نقل در سال جاری


تقدیر محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر از پرسنل واحد آموزش شهروندی و فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در خصوص همکاری با سازمان حمل و نقل در سال جاری

محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر از پرسنل واحد آموزش شهروندی و فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برای مشارکت در ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی و برگزاری جشن خانواده بزرگ حمل و نقل تقدیر کرد.