تصاویری از پرفرمنس «سیلورمن و گلدمن» در بازار خان

تصاویری از پرفرمنس «سیلورمن و گلدمن» در بازار خان