تشکیل جلسه داخلی برنامه ریزی ایام نوروز

تشکیل جلسه داخلی برنامه ریزی ایام نوروز


تشکیل جلسه داخلی برنامه ریزی ایام نوروز

روز شنبه گذشته جلسه ای به منظور برنامه ریزی فعالیت های نوروزی با حضور کارکنان سازمان تشکیل شد.

طی این جلسه هر یک از کارکنان پیشنهادات و تجربیات خود را به منظور برگزاری برنامه های متناسب با ایام نوروز و فاطمیه ارائه نمودند.

در پایان این جلسه مقرر گردید پیشنهادات مطرح شده توسط مدیر عامل محترم سازمان و کارشناسان مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد و تمهیدات لازم به منظور اجرایی نمودن آنها صورت پذیرد.