تجلیل از فعالان ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد(گزارش تصویری)

تجلیل از فعالان ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد(گزارش تصویری)


تجلیل از فعالان ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد(گزارش تصویری)

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

مراسم تجلیل از فعالان ستاد مبشر غدیر

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

سازمان فرهنگی ورزشی شهردارییزدسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد