به یاد او " گروه سرود میعاد یزد"

به یاد او " گروه سرود میعاد یزد"