برگزاری کارگاه تخصصی عکس شهروندی

برگزاری کارگاه تخصصی عکس شهروندی

برگزاری کارگاه تخصصی عکس شهروندی

در سه بخش :
مستند و مناظر شهری
عکاسی چیدمان
عکاسی با موبایل و کادر بندی
مکان : بافت تاریخی جهان شهر یزد