برگزاری هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

برگزاری هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

برگزاری هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد از 1 آذرماه تا 6 دی ماه برگزار میشود.