برگزاری هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

برگزاری هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد


برگزاری هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

برگزاری هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد از 1 آذرماه تا 6 دی ماه برگزار میشود.