برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوتان ورزش دوچرخه شواری به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوتان ورزش دوچرخه شواری به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوتان ورزش دوچرخه شواری به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد