برگزاری دومین جلسه دبیرخانه انجمن های ورزشی محلات

برگزاری دومین جلسه دبیرخانه انجمن های ورزشی محلات

دومین جلسه دبیرخانه انجمن های ورزشی محلات در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار شد.