برگزاری دومین جلسه دبیرخانه انجمن های ورزشی محلات

برگزاری دومین جلسه دبیرخانه انجمن های ورزشی محلات


برگزاری دومین جلسه دبیرخانه انجمن های ورزشی محلات

دومین جلسه دبیرخانه انجمن های ورزشی محلات در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار شد.