برگزاری جلسه توجیهی طرح چند رسانه ای مبشران مدارس

برگزاری جلسه توجیهی طرح چند رسانه ای مبشران مدارس


برگزاری جلسه توجیهی طرح چند رسانه ای مبشران مدارس

به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی مبشران، جلسه توجیهی طرح چند رسانه ای مبشران مدارس20 آذرماه 96 ساعت 15:30در سالن کنفرانس فرهنگسرای شهرداری برگزار می گردد.این جلسه به منظور توجیه وهماهنگی بیشتر مربیان برگزار می گردد وتوسط استاد حوزه علمیه  روند اجرای طرح تشریح خواهدشد.
یکی از قسمت های طرح فوق مبحث انسان شناسی و هستی شناسی میباشد که با رویکرد و سطح فهم دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه با روش و زبانی گویا و با روش های نوین بیان خواهد شد.
در ادامه این برنامه  از مربیان شرکت کننده مصاحبه علمی و فنی گرفته خواهد شد و قبول شدگان در ادامه در چندین جلسه کارگاه های آموزشی تمامی نکات مهم و روش اجرا را آموزش خواهند دید.