برگزاری جشنواره پرواز بادبادکها در پارک کوهستان

برگزاری جشنواره پرواز بادبادکها در پارک کوهستان


برگزاری جشنواره پرواز بادبادکها در پارک کوهستان

به مناسبت روز ملی خلیج فارس جشنواره پرواز بادبادکها  با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و هیئت ورزش های همگانی یزد  در پارک کوهستان برگزار شد.