برگزاری جشنواره ملی ورزش پیشکسوتان در سه رشته مسابقات دو همگانی، فریزبی و دارت ویژه آقایان در ورزشگاه شهید نصیری یزد

برگزاری جشنواره ملی ورزش پیشکسوتان در سه رشته مسابقات دو همگانی، فریزبی و دارت ویژه آقایان در ورزشگاه شهید نصیری یزد


برگزاری جشنواره ملی ورزش پیشکسوتان در سه رشته مسابقات دو همگانی، فریزبی و دارت ویژه آقایان در ورزشگاه شهید نصیری یزد