برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در دبستان استثنایی کوثر

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در دبستان استثنایی کوثر


برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در دبستان استثنایی کوثر

جشنواره فرهنگی ورزشی با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و هیئت ورزشهای همگانی در دبستان استثنایی کوثر برگزار شد.