برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در دبستان استثنایی کوثر

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در دبستان استثنایی کوثر

جشنواره فرهنگی ورزشی با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و هیئت ورزشهای همگانی در دبستان استثنایی کوثر برگزار شد.