برگزاری ایستگاه نقاشی به مناسبت هفته قوه قضاییه و هفته مبارزه با مواد مخدر

برگزاری ایستگاه نقاشی به مناسبت هفته قوه قضاییه و هفته مبارزه با مواد مخدر


برگزاری ایستگاه نقاشی به مناسبت هفته قوه قضاییه و هفته مبارزه با مواد مخدر

ایستگاه نقاشی به مناسبت هفته قوه قضاییه و هفته مبارزه با مواد مخدر در روز چهارشنبه مورخ 5 تیرماه در پارک آزادگان برگزار میگردد.