برگزاری ایستگاه نقاشی به مناسبت روز ملی خلیج فارس در پارک هفتم تیر

برگزاری ایستگاه نقاشی به مناسبت روز ملی خلیج فارس در پارک هفتم تیر