برگزاري مناقصه 70 عدد پايه هاي ايستاده 4*3

برگزاري مناقصه 70 عدد پايه هاي ايستاده 4*3


برگزاري مناقصه 70 عدد پايه هاي ايستاده 4*3

مناقصه ساخت 70 عدد پايه هاي ايستاده بين 11 شركت كننده برگزار شد كه از اين تعداد 2 شركت (مجتمع توليدي نيايش و گروه تبليغاتي خوش نگار )در جمع هيئت مديره سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد برنده مناقصه شناخته شدند و با آنها قرارداد  بسته شد.