برگزاري مزايده سالنهاي ورزشي

برگزاري مزايده سالنهاي ورزشي


برگزاري مزايده سالنهاي ورزشي

مزايده ي سالنهاي ورزشي (صاحب الزمان،وحدت،عاقلي نژاد و زارچي پور) بين 33 شركت كننده برگزار شد كه در پايان احمدزارع سروي(صاحب الزمان) ميرحسيني(وحدت،عاقلي نژاد)وآقاي سالم(زارچي پور) در حضور هيئت مديره سازمان برنده مزايده شناخته شدند