برگزاري دومین همایش استانی نجابت با موضوع( زن، وظایف و مسئولیت ها )

برگزاري دومین همایش استانی نجابت با موضوع( زن، وظایف و مسئولیت ها )


برگزاري دومین همایش استانی نجابت با موضوع( زن، وظایف و مسئولیت ها )

 به گزار ش روابط عمومي سازمان ،دومين همايش استاني نجابت با موضوع( زن، وظايف و مسئوليت ها) با همکاری موسسه فرهنگی ، پژوهشی سروش افق وحي در راستای اجرای برنامه های مصوب در سال جهاد اقتصادی با حضوربرخي از معلمان پرورشي اداره آموزش و پرورش،مديران مدارس،بانوان مشاور فرهنگي ادارات و رابط حوزه علميه باسخنراني خانم دكتر فرهمند پوراستاد الهيات دانشگاه تهران برگزار شد.