برندگان مسابقه پیامکی دومین جشنواره نه به اعتیاد

برندگان مسابقه پیامکی دومین جشنواره نه به اعتیاد


برندگان مسابقه پیامکی دومین جشنواره نه به اعتیاد

 
۱.لیلا خرامان
۲.سعید اسدی
۳.عبدالرضا جعفری
۴. مهسا غلامپور
۵.مجید مجیدی
۶.حسین عباسعلی نژاد
۷.طاهره دهقانی
۸. ۰۹۳۹۰۲۵۳۸۸۱۱
۹. افسانه فیض عارفی
۱۰.  محمدمهدی رنجبر