برندگان مسابقه نقاشی و انشا جشنواره "نه به اعتیاد"

برندگان مسابقه نقاشی و انشا جشنواره "نه به اعتیاد"


برندگان مسابقه نقاشی و انشا جشنواره "نه به اعتیاد"

مسابقه نقاشی‌:
زهرا اکرمی
امیر حسین کریمی
سیدسینا سعادت
یگانه یاوری
نرگس دهقانی
 
مسابقه انشا:
محسن عابدی
علیرضا کیانی
ستایش ریگی
ملیسا بهمنی
رضا صادقی