برندگان مسابقه دل نوشته جشنواره نه به اعتیاد

برندگان مسابقه دل نوشته جشنواره نه به اعتیاد


برندگان مسابقه دل نوشته جشنواره نه به اعتیاد

نفر اول :اعظم زارع بیدکی
نفردوم:مبینا خجسته مهر
نفر سوم:براتی