برنامه های جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

برنامه های جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"


برنامه های جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

 دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"
برنامه های جشنواره: نمایش خیابانی، نمایشگاه عکس، پرفورمنس، مسابقه نقاشی کودکان، خیمه شب بازی و کارگاه مشاوره

درپارکهای مختلف یزدجهانی که داخل پوستر مشتهده فرمایید.