برنامه¬هاي سال 90 سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد تدوين گرديد

برنامه¬هاي سال 90 سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد تدوين گرديد


برنامه¬هاي سال 90 سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد تدوين گرديد

پس از آماده­ سازي سياست­هاي اجرايي سال جهاد اقتصادي و طرح راهبردهايي بر اساس آن ها در شوراي برنامه ريزي سازمان و تصويب آن توسط هيئت مديره سازمان، بر اساس آن ابتدا برنامه هاي پيشنهادي تدوين گرديد و سپس با هماهنگي با هيئت مديره سازمان و بخش اداري مالي سازمان،‌برنامه نهايي سال جاري تدوين گرديد.