با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری؛ اولین انتخابات الکترونیکی شورای دانش آموزی مدارس استان یزد برگزار شد

با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری؛ اولین انتخابات الکترونیکی شورای دانش آموزی مدارس استان یزد برگزار شد


با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری؛ اولین انتخابات الکترونیکی شورای دانش آموزی مدارس استان یزد برگزار شد