بازدید معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از مراحل ساخت دکور ،صحنه آرایی وآمادگی برای برگزاری اجلاسیه دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰شهید استان یزد

بازدید معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از مراحل ساخت دکور ،صحنه آرایی وآمادگی برای برگزاری اجلاسیه دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰شهید استان یزد


بازدید معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از مراحل ساخت دکور ،صحنه آرایی وآمادگی برای برگزاری اجلاسیه دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰شهید استان یزد

 

ساخت دکور ،صحنه آرایی وآمادگی برای برگزاری اجلاسیه  دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰شهید استان یزد

۱۰ فروردین ماه

محل دائمی نمایشگاهها یزد