بازدید مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از مرکز مواد معدنی

بازدید مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از مرکز مواد معدنی


بازدید مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از مرکز مواد معدنی

صبح امروز محمد رضا پیرنیا مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و هیئت همراه با دعوت مرکز مواد معدنی یزد از این مرکز بازدید کردند.
 در این بازدید در خصوص نحوه استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و ورزشی طرفین تبادل نظر و مقرر گردید تفاهم نامه ای  در جهت استفاده عموم شهروندان از این ظرفیت ها انعقاد گردد.