بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد از سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد+ گزارش تصویری

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد از سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد+ گزارش تصویریبازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد از سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد.