بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد از سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد+ گزارش تصویری


بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد از سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد.