بازدید از ورزشگاه بهمن "ساخت مدرسه فوتبال با همکاری هیئت فوتبال یزد"

بازدید از ورزشگاه بهمن "ساخت مدرسه فوتبال با همکاری هیئت فوتبال یزد"