بازديد مشاور استاندارومديركل

بازديد مشاور استاندارومديركل


بازديد مشاور استاندارومديركل

خانم عبدالحسين زاده مشاور استاندارومديركل امورامور بانوان به همراه خانم كفيل الناس مشاورفرمانداردرامورزنان ازسازمان فرهنگي ورزشي بازديد به عمل آوردند

در ادامه بازديد و طي جلسه اي در رابطه با ورزش بانوان ،روز دختران ،روز خانواده ومشكلات بانوان در جامعه بحث وتبادل نظر شد و قرار گرديد طي برنامه ديگري از مجموعه هاي زيرمجموعه سازمان فرهنگي ورزشي بازديد به عمل آيد