بازديد مشاور استاندارومديركل

بازديد مشاور استاندارومديركل

خانم عبدالحسين زاده مشاور استاندارومديركل امورامور بانوان به همراه خانم كفيل الناس مشاورفرمانداردرامورزنان ازسازمان فرهنگي ورزشي بازديد به عمل آوردند

در ادامه بازديد و طي جلسه اي در رابطه با ورزش بانوان ،روز دختران ،روز خانواده ومشكلات بانوان در جامعه بحث وتبادل نظر شد و قرار گرديد طي برنامه ديگري از مجموعه هاي زيرمجموعه سازمان فرهنگي ورزشي بازديد به عمل آيد