بازديد از سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري استان اصفهان

بازديد از سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري استان اصفهان


بازديد از سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري استان اصفهان

سرپرست سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد به همراه تني چند از كاركنان سازمان وخانم عبدالحسين زاده مشاور محترم استاندار و مدير كل دفتر امور بانوان وهمچنين خانم كفيل الناس مدير كانون فرهنگي اجتماعي بانوان هدي در روز شنبه 24/07/89 از سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان بازديدكردند بعد ازظهر همان روز ازپارك بانوان وكتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني شهرداري اصفهان نيز بازديد نمودند.همچنين در روز يكشنبه 25/07/89 از فرهنگسراي خانواده،فرهنگسراي جوان (خانه جوان)، فرهنگسراي پرسش و جزيره بازي كه از مراكز فرهنگي زير مجموعه سازمان فرهنگي تفريحي اصفهان است بازديد بعمل آوردند.