آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی شهر یزد

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی شهر یزدسازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوز های لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقه مندان میتوانند جهت دریافت اسناد به سایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به آدرس : www.farhang.yazd.ir  و یا با مراجعه به امور قراردادهای سازمان به نشانی یزد- خیابان کاشانی- روبروی پارک هفتم تیر- کوچه لاله(پردیس جنوب) نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 51-03538277650 واحد تبلیغات تماس حاصل نمائید.

آخرین مهلت قبول پیشنهاد ها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 3/3/1396 می باشد و کلیه پیشنهاد ها روز پنج شنبه مورخ 4/3/1396 ساعت 10 صبح مفتوح خواهد شد.

 

­« شرایط شرکت در  مزایده   تابلوها ی تبلیغاتی »

«خارج از گروه بندی»

1-  موضوع مزایده عبارت است واگذاری تابلوهای تبلیغاتی موجود در محل های تعیین شده در قالب اجاره  مطابق لیست پیوست می باشد که  علاقمندان می توانند با واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب  2008615333  نزد بانک تجارت  (غیرقابل استرداد )  وارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر  کوچه لاله  ( پردیس  جنوب )   نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38277650-1-035 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایند.

2- مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت یک  سال شمسی می باشد.

3- واریز 5% مبلغ قیمت پایه برابر  مبلغ اعلام شده در لیست ضمیمه اسناد مزایده برای شرکت درانتخاب هر یک از   تابلوها  به عنوان سپرده شرکت در مزایده(مبالغ مشخص شده در لیست  پیوست) ارائه بصورت بصورت نقد و یا ضمانت نامه بانکی( با اعتبار سه ماه )  و یا اوراق مشارکت بی نام به حساب جاری  2008615309  سازمان نزد بانک تجارت  در وجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  شهرداری یزد ضروری  می باشد.

·         لازم به ذکر می باشد در صورتیکه متقاضی تمایل به انتخاب بیش از یک مورد تابلو تبلیغاتی را داشته باشد می بایست مطابق با مبالغ اعلامی سپرده  هر تابلو تبلیغاتی در جدول پیوست ، مبلغ(پنج درصد )  سپرده شرکت در مزایده را جمعا برای کل تابلو های تبلیغاتی انتخاب شده واریز و باذکر ردیف تابلوهای منتخب ،در پاکت الف قرارداد دهد.

·         تعداد تابلوهای مورد مزایده طبق لیست پیوست  می باشد.

4- لیست تابلوهای  تبلیغاتی به شرح جدول پیوست می باشد، بدیهی است ارائه قیمت پیشنهادی برای کلیه تابلوهای اعلام شده و یا به تفکیک  می باشد به نحوی که قیمت های پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.ومبنای کمیسیون معاملات برای انتخاب برنده ، بالاترین قیمت پیشنهادی برای هر مورد  تابلو در هر ردیف  می باشد

·         لازم به ذکر است تصمیم گیری برای هر مورد تابلو تبلیغاتی در هرردیف بصورت جداگانه صورت خواهد پذیرفت .

5- آخرین مهلت قبول پیشنهادها  تا  ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ 1396/3/3 خواهد بود و به پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت فوق به سازمان برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.( محل تحویل  پاکتهای پیشنهادی اداره حراست شهرداری مرکز واقع در میدان آزادی  می باشد. )

6- فرم آماده قیمت پیشنهادی جزء اسناد مزایده می باشد که به همراه سایر مدارک، تحویل شرکت کنندگان می گردد و لازم است قیمت پیشنهادی هر جزء تابلو به متر مربع بدون قلم خوردگی و مخدوش  و با خط خوانا و بدون شرط و ابهام ،درج و در داخل پاکت (ج) قرار داده و تحویل نمایند . در غیر این صورت از شرکت دادن در مزایده خودداری شده و به پیشنهادهای داده شده  ترتیب اثر داده نخواهد شد . در ضمن درج آدرس ، شماره تلفن و نیز مهر و امضاء شرکت کنندگان در ذیل فرم پیشنهاد قیمت لازم  می باشد.

7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

8- پیمانکار موظف است به هنگام عقد قرارداد معادل 10% مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت نقد  و یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا اوراق مشارکت بی نام به مدت یک سال(از زمان عقد قرارداد )   در وجه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  شهرداری یزد ارائه نماید.

9- هرگاه برنده اول مزایده از تاریخ ابلاغ قانونی تا  7(هفت) روز حاضر به انعقاد قرارداد با سازمان نشده و یا شرایط لازم جهت عقد قرارداد را فراهم ننمایند سپرده او به نفع سازمان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد در صورتی که برندگان دوم  نیز ظرف مدت 7 روز پس از ابلاغ قانونی

نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آن ها نیز به نفع سازمان ضبط خواهد شد

10- به پیشنهاد هایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از مبلغ برآورد پایه ، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاد هایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود به هیچ عنوان  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-  ارائه کپی برابر اصل مجوز فعالیت تبلیغاتی در شهر یزد از اداره کل ارشاد اسلامی استان لازم است به همراه مدارک و اسناد مزایده  در داخل پاکت ( ب )  قرارداده شود.

12-کلیه پیشنهادها  رأس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه  مورخ 1396/3/4   با حضور اعضاء کمیسیون مربوطه مفتوح و قرائت  خواهد شد وکمیسیون در رد یا قبول هریک از پیشنهادها  مختار است .

13- سایر موارد پیش بینی نشده با نظر و تصمیم کمیسیون معاملات خواهد بود .

14- شرکت کنندگان در ارتباط با انجام موضوع مزایده هیچ گونه ممنوعیت قانونی نداشته و ملزم به رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی می باشند و به موجب مصوبه 22 دیماه 1337 کارمندان دولت و کارکنان شهرداری که از خزانه دولت حقوق دریافت  می دارند حق شرکت در مزایده را ندارند. و در صورتی که در هر مرحله از مزایده و قرارداد خلاف این موضوع ثابت گردد سازمان  می تواند نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد یا حذف از مزایده و ضبط سپرده اقدام و حق هر گونه اعتراض از طرف شرکت کنندگان در مزایده ساقط خواهد بود.

15- با توجه به زمان کافی شرکت کنندگان جهت رؤیت ، بررسی و ارزیابی وضعیت موجود فضاها وتابلوها و یا محل نصب آن ها هیچ گونه ادعای بعدی پذیرفته نیست.

16-کلیه کسورات قانونی و عوارض وبیمه  و مالیات بر ارزش افزوده  مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.

— لازم به توضیح می باشد اخذ  مالیات بر ارزش افزوده براساس میزان  درصد اعلام شده همان سال محاسبه خواهد شد

17-پیمانکار مکلف است جهت انجام تبلیغات امور فرهنگی و غیره تابلوهایی که در مدت زمان معین از طرف سازمان جهت اکران به ایشان ابلاغ می گردد در اختیار سازمان قراردهد و در پایان قرارداد مدت زمان مربوطه محاسبه و به مدت زمان اکران ایشان اضافه میگردد.

18-شرکت کنندگان در مزایده  نبایستی بدهی مالی به سازمان  داشته باشند  و در صورتیکه تمایل به شرکت در مزایده را داشته باشند می بایست قبل از شرکت در مزایده  نسبت به تسویه حساب مالی خود با این سازمان اقدام نمایند.

19- در خصوص  تابلوهایی که تحویل پیمانکار می گردد در صورت نیاز به  ترمیم و ساماندهی وتغییر وضعیت ظاهری تابلوی موجود لازم است  قبل

از هرگونه اقدامی با هماهنگی   کارفرما  اقدام  لازم نسبت به ارائه طرح و نقشه تابلو و یا ساماندهی و تغییر وضعیت  انجام گیرد  و پس از تأئید کارفرما اقدام نماید .

- شرایط عمومی :

1- پیمانکار موظف است به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی سقوط تابلو ، برق گرفتگی و حفظ و نگهداری تابلوها و رعایت ایمنی ، کنترل مستمرو پیش بینی های لازم را به کار گیرد و مسئولیت هر گونه حادثه احتمالی اعم از جانی ، مالی و حوادث غیر مترقبه به عهده پیمانکار می باشد و در کلیه

مراجع قضایی و ذیصلاح شخصاً پاسخگو بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن نخواهد داشت.

2- پیمانکار مکلف است در تمام طول مدت قرارداد تابلوها را به نحو احسن استفاده نموده و چنانچه تابلو خالی از طرح بماند و موجب زشت نمایی منظر عمومی گردد موظف است اقدام به نصب طرح های آموزش عمومی و یا طرح های ارائه شده از طرف سازمان  را بدون اخذ هیچ گونه وجهی تا جذب مشتری نصب نماید.

3- در صورت نیاز به اصلاح معبر ومیدان و هرگونه فعالیت عمرانی درمحل تابلوهای موضوع قرارداد ، پیمانکار موظف است در پائین آوردن تبلیغات منصوبه همکاری لازم داشته باشد و در غیراینصورت سازمان (شهرداری) مستقیما اقدام خواهد نمود و در خصوص ادامه بهره برداری از تابلوی مورد نظر با توجه به نصب مجدد در همان محل یا محل جدید با شرایط قرارداد ادامه خواهد داشت و در صورتیکه محل تابلو جابه جا شده باشد پیمانکار می تواند درخواست خارج نمودن تابلوی مورد نظر از موضوع قرارداد نماید و شرایط قرارداد برای تابلوهای دیگر کماکان برقرار می باشد.

لازم به ذکر است تمام شرایط و مفاد قرارداد برای تابلوی در مسیر عمرانی برقرار و تعهدات پیمانکار پابرجا می باشد.

4- پیمانکار شرایط مندرج در بندهای این اسناد و مفاد قرارداد را آگاهانه پذیرفته و هرگونه خسارت و ا دعایی در خصوص طرف های دیگر پیمانکار برای کارفرما قابل قبول نمی باشد.

5-بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده متقاضیان می بایست علاوه بر اجاره بهای پیشنهادی میزان درصد  مالیات مذکور را  جداگانه به سازمان پرداخت نمایند. (بدیهی است مالیات بر ارزش افزوده برای هرسال جداگانه محاسبه می گردد) همچنین ارائه فاکتور رسمی دارایی ضروری می باشد.

6- تأمین برق مورد نیاز اعم از انشعاب برق ،نصب پرژکتور ، کابل کشی ، چاه ارت و هزینه برق مصرفی در مدت قرارداد( در محل هایی که تجهیزات برق موجود نمی باشد)  به عهده پیمانکار بوده  و می بایست پس از اتمام  قرارداد رسید تسویه حساب برق مصرفی تحویل سازمان نماید، همچنین بازدید های دوره ای جهت رفع مشکلات برقی و هزینه نگهداری چاه ارت و  ایمنی و  ...  به عهده برنده مزایده بوده ولازم است پیش بینی های لازم در این خصوص صورت پذیرد.

7-پیمانکار موظف به پرداخت اجاره بهاء کلیه تابلوها در طول مدت قرارداد بصورت ماهیانه می باشد.

8-   پیمانکار مکلف است  پس از اتمام تاریخ قرارداد و یا فسخ قرارداد بنا به هر دلیلی  نسبت به جمع آوری تبلیغات نصب شده بر روی تابلو اقدام نماید در غیر اینصورت  سازمان وکیل است   راسا  و  بدون نیاز به تشریفات قضایی و اداری نسبت به جمع آوری تبلیغات منصوبه بر روی تابلوها و تصرف تابلوها اقدام نماید  و خسارتها و بدهیهای مربوطه طبق تشخیص سازمان از محل ضمانت حسن انجام تعهدات و یا هر محل دیگری اخذ نماید. ضمنا  در زمان پائین آوردن بنرها هر گونه خسارت وارد شده به بنرها متوجه شخص پیمانکار خواهد بود و در این خصوص هر گونه ادعایی و مراجعه به مراجع قانونی  از سوی نامبرده سلب و ساقط خواهد بود.

9- تابلوهای تبلیغاتی در محل های نصب به همراه تجهیزات،طبق شرایط و وضعیت موجود تابلو وطی صورت جلسه ای ،تحویل پیمانکار می گردد که زمان بهره برداری تبلیغات و اجرای آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.لازم بذکر است بهره برداری پیمانکار صرفا از تابلوهای تبلیغاتی موضوع این قرارداد در محل های مشخص شده می باشد و پیمانکار در خصوص ایجاد هر گونه سازه  تبلیغاتی دیگر در سطح شهر هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

10- پیمانکار موظف است بهره برداری تبلیغاتی از کلیه تابلوهای موضوع  مزایده را  در چارچوب ضوابط ارائه شده از سوی اداره  فرهنگ  و ارشاد

اسلامی در مکانهای تبلیغاتی شهری و محیطی عمل نماید  و مجوزهای لازم را در این خصوص اخذ نماید و در صورت عدم رعایت شرایط مشخص شده

و اعلامی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارداد منعقد شده به طور یکطرفه فسخ و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را  از خود سلب و ساقط خواهد نمود

 —پیمانکار مکلف می باشد علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مطرح شده از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  در خصوص عدم نصب تبلیغات بزرگداشت افراد مانند ترحیم ،سالگرد وغیره نیز اقدامات لازم  بعمل آورد.

11-پیمانکار موظف است مسئولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز مسئولیت سایر عوامل مرتبط در موضوع مزایده  را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت بیمه نماید و در صورت عدم  بیمه نامه مسئولیت توسط پیمانکار، تمام مسئولیت های حقوقی و کیفری  مرتبط با آن بر عهده پیمانکار می باشد.

12 – پیمانکار موظف به مطالعه کامل اسناد مزایده بوده و اسناد تحویل گرفته شده از سوی پیمانکار با مهر و امضاء تمام صفحات در پاکت ب  ارائه گردد. (مهر امضاء توسط مدیرمسئول کانون امضاء و ارائه گردد. )

13-پیمانکار موظف به تمیزنمودن تابلوهای در اختیار از جمله پایه های آن که  با آگهی های کاغذی چسبانده می شود ( در طول مدت قرارداد )  پاکسازی  نماید و تابلو و پایه های آن همیشه تمیز باشد.

14- سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد ذکر خواهد شد.

15- سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

 16- کارفرما با درخواست پیمانکار  می تواند حداکثر  25%  موضوع  قرارداد را کسر یا اضافه نماید،که قبل از انقضای مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ می‌شود . ( با  توجه به اینکه پیمانکار هیچ گونه بدهی و چک برگشتی نداشته  و تسویه حساب کامل صورت گرفته باشد )

17- چنانچه در  اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین اختلافی صورت گیرد ابتدا از طریق مذاکره بالاترین مقام طرفین در این قرارداد موضوع حل و فصل  می گردد  و درصورت عدم حصول سازش و عدم رفع اختلاف بر اساس  رای کمیسیون هیات حل اختلاف  ماده 38  آئین نامه معاملاتی شهرداریها  اقدام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز پاکت الف:

-         فیش نقدی  یا ضمانت نامه( با اعتبار سه ماه )  و یا ا وراق مشارکت بی نام  مربوط به سپرده برآورد  مبلغ پایه  شرکت در مزایده در پاکت الف قرار گیرد . ( در صورت انتخاب بیش از یک تابلو  ردیف تابلوهای انتخابی در پاکت الف اعلام گردد. )

 

مدارک مورد نیاز  پاکت ب:

-         کپی برابر اصل مجوز فعالیت تبلیغاتی در شهر یزد  ( دارای تاریخ اعتبار ) .

-         ارائه اسناد مزایده تهیه شده از سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد با مهر و امضاء مدیر مسئول  کانون

-         تسویه حساب از سوی امور مالی سازمان ( مربوط به پیمانکارانی که بدهی قبلی سازمان داشته اند)

مدارک مورد نیاز پاکت ج:

-         فرم ارائه قیمت پیشنهادی به ریال و به حروف نیز ذکر گردد.

( در ذیل قیمت پیشنهادی ، درج آدرس، شماره تلفن تماس و امضاء و مهر الزامی است.)

·         هزینه چاپ آگهی های مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

  

قیمت پیشنهادی به ریال

ابعاد

متر*متر

(مربع )

تعداد تابلو

محل نصب

 

ردیف

 سالیانه

 

قیمت پیشنهادی به ازاءهر متر مربع در ماه

قیمت پیشنهادی به ازاء هر متر مربع

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

 

قیمت پایه هرمترمربع در ماه

 

 

 

 

24.480.000

1.360.000

10*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار پاکنژاد روبروی سازمان حمل ونقل وجه از سمت میدان باهنر به میدان معلم

1

 

 

 

24.480.000

1.360.000

10*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار پاکنژاد روبروی سازمان حمل ونقل وجه از سمت میدان معلم به میدان باهنر

2

 

 

 

6.336.000

440.000

8*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی میدان فرهنگ وجه سمت فضای سبز

3

 

 

 

12.060.000

670.000

10*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار مدرس روبروی سازمان تأمین اجتماعی وجه  از سمت میدان نماز به میدان شهدای محراب

4

 

 

 

12.060.000

670.000

10*3

1عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار مدرس روبروی سازمان تأمین اجتماعی وجه  از سمت میدان شهدای محراب به میدان نماز

5

 

 

 

29.952.000

1.560.000

8*4

1 عدد

تابلو تبلیغاتی خیابان کاشانی ابتدای بلوار امام جعفر صادق (ع)

6

 

 

 

28.080.000

1.200.000

13*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار پاکنژآد روبروی حسینیه ثارا...وجه از سمت میدان معلم به میدان باهنر

7

 

 

 

 

 

جمعل کل

 

 

      

قیمت پیشنهادی به ریال

ابعاد

متر*متر

(مربع )

تعداد تابلو

محل نصب

 

ردیف

 سالیانه

 

قیمت پیشنهادی به ازاءهر متر مربع در ماه

قیمت پیشنهادی به ازاء هر متر مربع

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

 

قیمت پایه هرمترمربع در ماه

 

 

 

 

28.080.000

1.200.000

13*3

1عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار پاکنژآد روبروی حسینیه ثارا...وجه از سمت میدان باهنر به میدان معلم

8

 

 

 

26.640.000

1.110.000

10*4

1 عدد

تابلو تبلیغاتی میدان ریاضی

9

 

 

 

38.610.000

1.430.000

15*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار دانشجو روبروی پارک شادی وجه از سمت سه راه تعاون به میدان شهدای محراب

10

 

 

 

38.610.000

1.430.000

15*3

1عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار دانشجو روبروی پارک شادی وجه از سمت میدان شهدای محراب به سه راه تعاون

11

 

 

 

38.610.000

1.430.000

15*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار شهید بهشتی روبروی بنیاد شهید وجه از میدان امام حسین به میدان مهدیه

12

 

 

 

14.256.000

1.320.000

6*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی خیابان کاشانی ورودی سه راه نعیم آباد

13

 

 

 

22.320.000

1.240.000

10*3

1عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار 22 بهمن وجه از سمت چهارراه 22 بهمن به میدان معلم

14

 

 

 

 

 

 

جمعل کل

 

 

قیمت پیشنهادی به ریال

ابعاد

متر*متر

(مربع )

تعداد تابلو

محل نصب

 

ردیف

 سالیانه

 

قیمت پیشنهادی به ازاءهر متر مربع در ماه

قیمت پیشنهادی به ازاء هر متر مربع

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

 

قیمت پایه هرمترمربع در ماه

 

 

 

 

15.300.000

1.020.000

10*2.5

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار 17 شهریور وجه از سمت چهارراه رسالت به سه راه 52 متری امام شهر

15

 

 

 

15.300.000

1.020.000

10*2.5

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار 17 شهریور وجه از سمت سه راه 52 متری امام شهر به چهارراه رسالت

16

 

 

 

90.720.000

1.400.000

18*6

1عدد

تابلو تبلیغاتی میدان شهدای محراب ورودی بلوار مدرس

17

 

 

 

25.920.000

1.200.000

12*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار آیت ا.. خامنه ای وجه از سمت میدان امام علی به میدان دانش آموز

18

 

 

 

25.920.000

1.200.000

12*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار آیت ا.. خامنه ای وجه از سمت میدن دانش آموز به میدان امام علی

19

 

 

 

12.060.000

670.000

10*3

1عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار مدرس روبروی مدرسه مشکات وجه از سمت میدان نماز به میدان شهدای محراب

20

 

 

 

12.060.000

670.000

10*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار مدرس روبروی مدرسه مشکات وجه از سمت میدان شهدای محراب به میدان نماز

21

 

 

 

 

 

 

جمعل کل

 

 

قیمت پیشنهادی به ریال

ابعاد

متر*متر

(مربع )

تعداد تابلو

محل نصب

 

ردیف

 سالیانه

 

قیمت پیشنهادی به ازاءهر متر مربع در ماه

قیمت پیشنهادی به ازاء هر متر مربع

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

 

قیمت پایه هرمترمربع در ماه

 

 

 

 

77.112.000

1.190.000

18*6

1 عدد

تابلو تبلیغاتی میدان شهدای محراب ابتدای خیابان کاشانی وجه از سمت کاشانی به میدان شهدای محراب

22

 

 

 

21.600.000

1.440.000

10*2.5

1عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده میدان امام حسین ابتدای بلوار شهید بهشتی وجه از سمت امام حسین به میدان مهدیه

23

 

 

 

21.600.000

1.440.000

10*2.5

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده میدان امام حسین ابتدای بلوار شهید بهشتی وجه از سمت میدان مهدیه به میدان امام حسین

24

 

 

 

42.768.000

660.000

18*6

1 عدد

تابلو تبلیغاتی میدان امام علی (ع)

25

 

 

 

25.920.000

1.440.000

10*3

1عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار شهید صدوقی روبروی مدرسه حکیم زاده وجه از سمت میدان باهنر به میدان آزادی

26

 

 

 

25.920.000

1.440.000

10*3

1 عدد

تابلو تبلیغاتی پل هوایی عابر پیاده بلوار شهید صدوقی روبروی مدرسه حکیم زاده وجه از سمت میدان آزادی به میدان باهنر

27

 

 

 

13.104.000

1.040.000

7*3

1 عدد

فضای تبلیغاتی میدان دروازه قرآن ورودی بلوار جمهوری

28

 

 

 

 

 

 

جمعل کل

 

*قمیت اجاره ماهیانه =تعداد تابلو* متراژ تابلو (متر مربع) * قیمت پیشنهادی اجاره به ازاء هر متر مربع در ماه .

*قیمت اجاره سالیانه=12ماه *قیمت اجاره ماهیانه .

* ملاک عمل بالاترین قیمت پیشنهادی جمع کل تابلو ها در هر ردیف  می باشد.