آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی


آگهی مزایده عمومی

 

علاقه مندان می توانند با واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب 2008615333نزد بانک تجارت شعبه طالقانی یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد بلوار شهید صدوقی جنب فرهنگسرای شهرداری یزد نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7254444-0351 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت قبول پیشنهادات ، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 20/6/92 می باشد و کلیه پیشنهادات روز پنجشنبه مورخ 21/6/92ساعت 10 در محل شهرداری مرکز مفتوح خواهد شد. ضمنا سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 10/6/1392

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد