آگهی مزایده سالن ورزشی وحدت

آگهی مزایده سالن ورزشی وحدت


آگهی مزایده سالن ورزشی وحدت

آگهی مزایده عمومی(یک نوبت)

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از سالن ورزشی وحدت را از طریق مزایده کتبی برای مدت 12 ماه به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید علاقه مندان می توانندبا واریز مبلغ 400/000  ریال به حساب 2008615333 نزد بانک تجارت شعبه طالقانی یزد و ارائه رسید آن به دبیر خانه سازمان واقع در یزد –خیابان آیت الله کاشانی - روبروی پارک شهدای هفتم تیر –سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام ویا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38277650_035 تماس حاصل نمایید.

آخرین مهلت دریافت اسناد 1395/12/14  می باشد .