آگهی فراخوان جذب پیمانکار نصب بنر

آگهی فراخوان جذب پیمانکار نصب بنر


آگهی فراخوان جذب پیمانکار نصب بنر

واجدان شرایط دریافت اسناد:
شخصیتهای حقیقی و حقوقی توانمند و دارای سابقه کاری در عرصه تبلیغات شهری

شیوه دریافت اسناد:
مراجعه حضوری به نشانی یزد، خیابان آیت الله کاشانی، روبروی پارک هفتم تیر، پردیس جنوب، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

پذیرش پیشنهادها:
ساعت 14 روز یکشنبه 12 آبان ماه

توضیحات:
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در رد یا  پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار است.