اگر به جبهه رفته بودم به قلم فاطمه شریفی، همراه با مقدمه ای از آیت الله محمدرضا ناصری

اگر به جبهه رفته بودم به قلم فاطمه شریفی، همراه با مقدمه ای از آیت الله محمدرضا ناصری