اولین وبینار آشنایی با چگونگی تهیه فیلم کوتاه "با موضوع یزد شهر نوآوری"

اولین وبینار آشنایی با چگونگی تهیه فیلم کوتاه "با موضوع یزد شهر نوآوری"


اولین وبینار آشنایی با چگونگی تهیه فیلم کوتاه "با موضوع یزد شهر نوآوری"


وبینار آشنایی با چگونگی تهیه فیلم کوتاه


دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ساعت ۱۷

ثبت نام: ۳۷۲۶۱۳۰۶_۰۹۲۲۹۷۱۸۳۳۷