اولین جشنواره قصه گویی خانوادگی

اولین جشنواره قصه گویی خانوادگی

اولین جشنواره قصه گویی خانوادگی

مقررات آثار:
آثار به صورت با کیفیت ضبط شود- موقعیت دوربین در زمان ضبط به صورت ثابت باشد-نسبت افراد در پخش اول و دوم از طریق مقتضی بررسی خواهد شد-در بخش کادر درمان باید در محل کار و حداقل با یکی از همکاران روایت شود- مدت زمان قصه گویی : خانواده های دونفره 2-8 دقیقه، خانواده های سه نفره 12-15 دقیقه و خانواده های بالای پنج نفره 15 تا 20 دقیقه

موضوع قصه : آزاد

مهلت ارسال آثار :20 خردادماه

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال فیلم از طریق دبیرخانه جشنواره به شماره 09032814195 اقذام کنید.