اولین برنامه ورزشی سازمان در سال جدید برگزار شد


پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی ورزشی، یک دوره مسابقه دارت با شرکت کارکنان شهرداری یزد و مناطق تابعه آن برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با استقبال کارکنان شهرداری همراه شد افراد ذیل موفق به کسب رتبه های برتر گردیدند.

شهرداری منطقه یک: به ترتیب آقایان خانی، امیری و انصاری

شهرداری منطقه دو: به ترتیب آقایان عجم، احمدی و حاجی عزیزی

شهرداری منطقه سه: به ترتیب آقایان ابراهیمی، ره انجام و زارع