اولین برنامه ورزشی سازمان در سال جدید برگزار شد

اولین برنامه ورزشی سازمان در سال جدید برگزار شدپس از اتمام موفقیت آمیز برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی ورزشی، یک دوره مسابقه دارت با شرکت کارکنان شهرداری یزد و مناطق تابعه آن برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با استقبال کارکنان شهرداری همراه شد افراد ذیل موفق به کسب رتبه های برتر گردیدند.

شهرداری منطقه یک: به ترتیب آقایان خانی، امیری و انصاری

شهرداری منطقه دو: به ترتیب آقایان عجم، احمدی و حاجی عزیزی

شهرداری منطقه سه: به ترتیب آقایان ابراهیمی، ره انجام و زارع