اهدای حکم مسئولیت شورای پایگاه بسیج حاج حسن دانش با حضور "عباس ملازینلی"معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و سرهنگ پاسدار "محجوب" در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

اهدای حکم مسئولیت شورای پایگاه بسیج حاج حسن دانش با حضور "عباس ملازینلی"معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و سرهنگ پاسدار "محجوب" در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


اهدای حکم مسئولیت شورای پایگاه بسیج حاج حسن دانش با حضور "عباس ملازینلی"معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و سرهنگ پاسدار "محجوب" در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد