انتصاب محمد رضا پیرنیا به عنوان سرپرست هیئت بدمینتون شهرستان یزد

انتصاب محمد رضا پیرنیا به عنوان سرپرست هیئت بدمینتون شهرستان یزد

به  گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ، در نشستی که با حضور پیر نیا مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد،  فتح آبادی پور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد، ، سید عربی رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد، میررکنی دبیر هیئت بدمینتون شهرستان یزد، زارع زاده نایب رئیس هیئت بدمینتون شهرستان یزد و یوسفی مسئول امور ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار شد، داود فتح آبادی پور طی حکمی محمدرضا پیر نیا را به سمت سرپرست هیئت بدمینتون شهرستان یزد منصوب کرد.