آموزش نوین قصه گویی

آموزش نوین قصه گویی


آموزش نوین قصه گویی

آموزش نوین قصه گویی  هر دوشنبه ساعت 9 صبح تا 10:30 در خیابان امام _فرهنگسرای خانواده برگزار میشود.

شماره تماس جهت ثبت نام در دوره : 09033439378