افزایش همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد

افزایش همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد


افزایش همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد

افزایش همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد
 
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با حضور در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد، با محمد شیبانی رئیس این سازمان دیدار کرد.
ملازینلی در این دیدار با اشاره به نقش، جایگاه و وظایف مهم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، خواستار بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف شهرداری در تملک ها و پیگیری تعیین تکلیف اماکن بی سامان شهرداری یزد شد.
محمد شیبانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری نیز نسبت به افزایش همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ابراز امیدواری کرد.
حمایت از ساخت اماکن مشارکتی فرهنگی، ارائه امتیازهای کاربردی برای سرمایه گذاران در جهت توسعه فرهنگی شهر و برگزاری نشست ها و همایش های کاربردی جهت ارائه سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاران یزدی و غیر یزدی از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود.