آغاز ثبت نام دوره های آموزشی مهارت اجتماعی و شهروندی و مشاوره انفرادی و گروهی در فرهنگسرای خانواده

آغاز ثبت نام دوره های آموزشی مهارت اجتماعی و شهروندی و مشاوره انفرادی و گروهی در فرهنگسرای خانواده


آغاز ثبت نام دوره های آموزشی مهارت اجتماعی و شهروندی و مشاوره انفرادی و گروهی در فرهنگسرای خانواده
آغاز ثبت نام دوره های آموزشی مهارت اجتماعی و شهروندی و مشاوره انفرادی و گروهی در فرهنگسرای خانواده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد شروع شد .